Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z PLIKAMI MUZYCZNYMI www.nuty.eu


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Konsumentów, ze Sklepu prowadzonego przez Administratora.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Administrator” lub „Sprzedawca” (pojęcia tożsame i zamienne) – Damian Janas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD) adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice, NIP: 5761371787, REGON 160050318;

Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu, niezależnie od tego, czy posiada Konto w Sklepie;

Konsument” - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

Sklep” - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.nuty.eu, za pośrednictwem którego Administrator (Sprzedawca) prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konto” - indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym, w którym prowadzony jest Sklep, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą użytkownika (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach serwisu internetowego - Sklepu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym „Zarejestruj się” w zakładce „Moje Konto” po kliknięciu ikonki „Utwórz konto” następujących danych: nazwy Użytkownika (login), imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej oraz tworząc hasło, a następnie potwierdzając kliknięciem ikonki „Zarejestruj się”. Po wykonaniu powyższych operacji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej z linkiem aktywacyjnym, który musi uruchomić, aby potwierdzić adres e-mail. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja, są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu oraz hasła i kliknięciu ikonki „Zaloguj się”.

Plik” - plik elektroniczny lub cyfrowy w formacie PDF, JPG lub MP3, w którym zawarty jest kontent w postaci aranżacji lub kompozycji utworów muzycznych lub słowno-muzycznych do odsłuchu lub innego odtworzenia na swój użytek prywatny, a także w trakcie uroczystości i ceremonii publicznych, w szczególności na potrzeby występów (koncertów) orkiestr dętych oraz grup typu big-band - za pomocą Urządzenia Elektronicznego. Przy Pliku wskazany jest ewentualnie autor utworu muzycznego lub słowno-muzycznego (jeżeli jest znany), tytuł utworu, aranżer, kategoria, czas trwania i cena w złotych (PLN);

Urządzenie Elektroniczne” - urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, laptop, smartphone);

Sprzedaż Pliku” - odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora (Sprzedawcę) na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Opłacenie Zamówienia” - potwierdzone przez operatora płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu;

Regulamin” - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.nuty.eu, na którym znajduje się Sklep (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów Sprzedaży Pliku (Plików) między Administratorem a Użytkownikami w ramach Sklepu) oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą;

Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Polityka Prywatności” - dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (SPRZEDAWCĄ)

1. Sprzedawcą dokonującym Sprzedaży Plików przy wykorzystaniu Sklepu jest Damian Janas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Janas "AKORD", wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, której to działalności gospodarczej nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5761371787, oraz numer statystyczny REGON 160050318.

2. Siedziba Sprzedawcy (Administratora) mieści się w Łubnicach (województwo łódzkie, powiat wieruszowski, gmina Łubnice) przy ul. Ogrodowej 14P zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1644589a-60de-483f-84e9-daad01ca2f63

3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: 698 939 822; 693 340 450 ,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@nuty.eu


ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub przy składaniu zamówienia. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji strony internetowej, na której znajduje się Sklep – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Korzystając ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. umów Sprzedaży Pliku, pod warunkiem uprzedniego utworzenia Konta i zalogowania się na Koncie.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów sprzedaży) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

8. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po utworzeniu przez Użytkownika Konta, po zalogowaniu się przez Użytkownika na Koncie oraz po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

9. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających odpowiednie wymagania techniczne, zawierających oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF, JPG lub MP3

10. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca nazwę aranżacji / kompozycji utworu, aranżera, kategorię, cenę Pliku, długość trwania aranżacji / kompozycji utworu oraz ewentualnie autora utworu. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe, tj. zawiera oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w danym formacie.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


ROZDZIAŁ V. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie cena, co równocześnie oznacza informację o dostępności Pliku i ofercie jego sprzedaży.

2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym Sklepu i zalogowanego na swoim Koncie zamówienia, które realizowane jest kolejno poprzez:

a) kliknięcie ikonki symbolizującej otwarty koszyk o nazwie „Dodaj do koszyka” znajdującej się pod nazwą i opisem Pliku,

b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony „Koszyk” - kliknięcie przycisku „Przejdź do koszyka i zapłać”,

c) wreszcie by sfinalizować zakup Plików konieczne jest kliknięcie ikony symbolizującej Koszyk (jeśli w Koszyku znajdują się zamówione Pliki, to obok ikony będzie znajdować się łączna wartość - cena wszystkich wybranych Plików),

d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika, zgodnie ze sposobami zapłaty dostępnymi w Serwisie.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail i konta Użytkownika. Do otrzymania faktury konieczne jest ponadto podanie nazwy (firmy) podmiotu dokonującego zakupu, numeru NIP (w przypadku dokonania zakupu Pliku przez Użytkownika na zasadach B2B – „na firmę”) i adresu siedziby Użytkownika dokonującego zakupu.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. W momencie kliknięcia na zakończenie zakupów ikony symbolizującej Koszyk dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem (Sprzedawcą) a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku jest ceną brutto i w chwili złożenia zamówienia zawiera wszystkie podatki oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem (Sklepem) oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez:

a) przelew bankowy tradycyjny - wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy; w tym celu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy (zazwyczaj 1-2 dni robocze);

b) serwis PayU (szybkie płatności) - natychmiastowe księgowanie i możliwość pobrania Plików bez oczekiwania na potwierdzenie;

c) płatność środkami z doładowań – posiadając środki z doładowań na swoim Koncie, Użytkownik może błyskawicznie dokonać nimi płatności i pobrać niezwłocznie Pliki (podobnie jak przy płatności przez serwis PayU – szybkie płatności).

6. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 30 dni od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu zamówienie poczytuje się za niezłożone.

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana informacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia w panelu „Faktura”, Sprzedaż Pliku jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub jest dostępna do pobrania na koncie Użytkownika, albo wyjątkowo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 10,00 zł obejmującej koszty wystawienia i wygenerowania faktury, zaadresowania przez pracowników Sklepu i jej wysyłki pocztą zwykłą na podany przez Użytkownika adres.

8. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału, Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika oraz zrzeczenie się prawa do odstąpienia przez Konsumenta poprzez żądanie udostępnienia Pliku przed upływem 14 dni od złożenia zamówienia - na podstawie Rozdział VI ust. 2 Regulaminu - powoduje (nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku na Koncie, gdzie możliwe będzie pobranie Pliku. Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 2 dni (ale nie dłużej niż w ciągu 14 dni) od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym udostępnienie przez Administratora tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale VI.

10. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego (o ile spełnia ono wymagania techniczne, o których mowa w Rozdziale IV ust. 9 Regulaminu), na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

11. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika (użytek prywatny), a także w trakcie uroczystości i ceremonii publicznych, w szczególności na potrzeby występów (koncertów) orkiestr dętych oraz grup typu big-band. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga każdorazowo zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


ROZDZIAŁ VI. WARUNKI ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży Pliku (patrz. Rozdział V pkt. 3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą udostępnienia Pliku do pobrania przez Administratora na rzecz Użytkownika.

3. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane …………………………….

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy nie zajdzie sytuacja opisana w pkt 2, w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: biuro@nuty.eu ; lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu poniższego formularza


…………………………………………………..………

(miejscowość i data)

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.......................................................

E-mail:........................................................

Nr. zamówienia.:...........................................


Damian Janas AKORD

ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice

NIP 576 137 17 87


ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY PLIKU W SKLEPIE INTERNETOWYM

(dozwolone, jeżeli Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku/Plików przed upływem

14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i przed tym terminem nie otrzymał dostępu do pobierania Pliku)


Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Plików

zawierających aranżacje / kompozycje utworów: ………………………………………………………………………………………...

– umowa z dnia …………………….. r.


Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................


. ...................................................

(podpis składającego oświadczenie)
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku / Plików, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.


ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: biuro@nuty.eu ; lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie lub telefonicznie.


ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi „Polityka Prywatności”, określająca sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu z Konsumentami mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r.


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.