Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.nuty.eu


Szanowny Użytkowniku Serwisu i Sklepu Internetowego www.nuty.eu,


Witamy Cię w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego znajdujących się pod adresem www.nuty.eu

Serwis Internetowy, zawierający Sklep, szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe, które nam przekażesz. Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz stronę internetową www.nuty.eu, gdy rejestrujesz się w Serwisie internetowym (Sklepie) oraz gdy korzystasz z funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu, w tym gdy dokonujesz zamówienia i zakupu Plików w sposób określony w Regulaminie.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora (Sprzedawcy), Serwisu, Sklepu, Użytkownika, Konsumenta, Konta, Pliku, Urządzenia Elektronicznego, Sprzedaży Pliku, Opłacenia Zamówienia są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu?

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika jest Damian Janas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Janas "AKORD" (Sklep Muzyczny AKORD), adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice, NIP: 5761371787, REGON 160050318.

Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych, czyli ze Sprzedawcą:

a) w formie pisemnej pod adresem: ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice,

b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 693340450

c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@nuty.eu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, najlepiej pod wskazanym wyżej adresem poczty elektronicznej.


Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, zbieramy?

Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś rejestracji, tj. założenia Konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej naszego Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

W przypadku dokonania rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a Administratorem, czyli Sprzedawcą, zapytamy Cię o imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, numeru telefonu, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest rejestracja w Serwisie (Sklepie).

W sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez nas Sprzedaży Pliku (Plików), konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu i do wysłania do Ciebie potwierdzenia zamówienia. Sprzedaż Pliku wiąże się zatem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres zamieszkania / prowadzenia działalności gospodarczej oraz ewentualnie numer NIP / REGON.

Firma obsługująca dla nas płatności może dodatkowo poprosić o inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz nam swoje dane kontaktowe w postaci adres e-mail, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.


W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane podane przy rejestracji przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po założeniu Konta w serwisie internetowym Sklepu. Dane zebrane w trakcie rejestracji są niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży Pliku oraz jej wykonania, do tego byś mógł korzystać – jako Użytkownik z szeregu funkcjonalności znajdujących się w Sklepie, w tym dokonywać zamówienia i zakupu Plików, śledzić historię zakupów, itd. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, numeru telefonu, login i hasło jest warunkiem założenia Konta w serwisie internetowym Sklepu. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność założenia Konta i tym samym niemożność dokonywania zakupów Plików w Sklepie.

Twoje dane podane w sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez nas Sprzedaży Pliku (Plików), są niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży Plików. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail jest warunkiem zawarcia umowy Sprzedaży Plików i jej realizacji. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części. Podanie danych adresowych (siedziba / adres prowadzenia działalności gospodarczej / adres zamieszkania) oraz numerycznych (NIP / REGON) jest niezbędne ponadto do wystawienia na Twoją rzecz faktury elektronicznej.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego). Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach statystycznych (liczba wyświetleń strony i ilość osób on-line).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie skierowane do nas na drodze pocztowej, telefonicznej lub mailowej.

Twoja dane (o ile dokonujesz płatności na wskazane konto bankowe) musimy także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych niż wymienione wyżej (np. numeru REGON, NIP, PESEL) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a nami jako Administratorem, wszystkie podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przekazywane pracownikom Administratora lub osobom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a Sprzedawcą jako Administratorem, ponadto w celach prowadzenia korespondencji z Tobą.

Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, zwłaszcza dotyczących usług podmiotów powiązanych z Administratorem, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom.

W przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu naszego Sklepu lub naruszenia prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na serwerach w Polsce.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez Administratora, czyli przez czas posiadania Konta w Sklepie oraz przez czas dokonywania i realizacji zamówienia, Sprzedaży Plików, ponadto przez okres przedawnienia roszczeń Administratora (Sprzedawcy), a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub do momentu ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą - jako Użytkownikiem serwisu internetowego, na którym znajduje się Sklep - z naszej strony będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać od nas odpowiedzi na swojej ewentualne pytania lub reklamacje, informacje o wszelkich ważnych dla Umowy Sprzedaży Plików okolicznościach, ewentualne informacje o ofertach nowych Plików do zakupu, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, gdy założysz je w serwisie, w tym potwierdzenie jego założenia i likwidacji.

Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy rejestracji, tj. adresu e-mail, numeru telefonu, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.


W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane pośrednictwem bezpiecznych narzędzi informatycznych

. Podane przez Ciebie hasła zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.


Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy Sklepu, który odwiedzasz i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz jako Użytkownik podczas przeglądania serwisu, pod którym znajduje się Sklep.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, np. zwłaszcza w plikach wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do Twojego Konta.

Serwis może prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji (np. zakupowych) i personalizowanie (dostosowywanie do Twoich potrzeb) wyświetlanych treści oraz dopasowanie ewentualnych reklam, np. reklam Plików dostępnych w sprzedaży w Sklepie.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, czyli np. zapamiętania Twojego logowania do serwisu Sklepu czy zapamiętania przeglądanych podstron w ramach Sklepu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek, ale nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu internetowego, w ramach którego prowadzony jest Sklep, po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.


Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją dotyczy przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią / natomiast w sytuacji przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim),

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zwłaszcza w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie), ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.

Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:

a) w formie pisemnej, pisząc na adres: ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice;

b) w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: 693 340 450

c) w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@nuty.eu

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, Administrator nie profiluje danych.


nuty.eu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.